La companyia Catalana Occident, amb la qual l’ICAIB té subscrit l’assegurança de responsabilitat civil professional, ofereix unes condicions molt avantatjoses per a les persones que estiguin interessades a subscriure una assegurança de responsabilitat civil professional per a un despatx o societat professional, “tenint en compte que no són considerades assegurades sota el condicionat de la pòlissa, si bé s’atenen les despeses de defensa en què incorrin en cas de reclamació”.

Entre les característiques d’aquesta assegurança, d’àmplies cobertures, figura la cobertura a tots els integrants de la societat, la retroactivitat il·limitada i la possibilitat d’assegurar tant a societats multidisciplinars com multidisciplinars.

La prima total anual de l’assegurança per a una societat monodisciplinar, composta únicament per advocats col·legiats i que no superin els 500.000 euros de facturació, és de 242,53 euros, per a un límit de 1.100.000 euros per sinistre i any.