Defensor del Col·legiat

Objectius

La figura del Defensor del Col·legiat, creada mitjançant aprovació en Junta de Govern amb data 9 de març de 2012, respon a l’objectiu d’ampliar el serveis d’atenció que l’ICAIB posa a l’abast dels col·legiats i, a la vegada, facilitar-los noves formes de participació i/o de formulació de queixes, propostes o soggeriments que puguin contribuir a millorar el funcionament del Col·legi.

Amb la mateixa data, la Junta de Govern acordà designar al Sr. ANTONIO ROCA RODRÍGUEZ per al càrrec de Defensor del Col·legiat.

Independència i autonomia funcional

El Defensor del Col·legiat, que actuarà amb plena independència i autonomia funcional, estudiarà i canalitzarà les queixes que, en absència de canals específics a l’efecte, puguin formular els col·legiats pel funcionament inadequat dels serveis de l’ICAIB i/o l’actuació dels seus diferents òrgans.

Comunicació amb el Defensor del Col·legiat

Les queixes s’han d’adreçar al Defensor del Col·legiat mitjançant un escrit presentat a qualsevol de les diferents seus de l’ICAIB, que es traslladarà de forma immediata al defensor per tal que aquest faci les gestions que consideri oportunes al respecte i, després, informi dels resultats d’aquestes a l’interessat.

Acord de creació del Defensor del Col·legiat

AdjuntamAQUÍ l’acord de la Junta de Govern de dia 9 de març de 2012, de creació de la figura de Defensor del Col·legiat.