Comissió de deontología

President: Miguel Albertí Amengual
Secretari: Neus Linares Llabrés
Coordinadora: Mª Luisa Ginard Nicolau
Lletrats membres de la Comissió Deontològica:

Eugenia Garcías de España
Antonio Moyá Quintero
Beatriz Fernández del Castillo
Bernardo Garcías Vidal
David Burgos Montojo

Francisco Villalonga Cerdá
José Nadal Mir
Laura Gené Cort
Ignacio Roa Ruiz
Mª José Verdaguer Aguiló

Miguel Borrás Rodríguez
Patricia Vadillo García
Teresa Oliver Gomis
Virginia Núñez Lanuza

Documents d’interès
Amb vista a facilitar la tramitació de les possibles queixes dels ciutadans relatives a la seva disconformitat amb actuacions professionals dels lletrats o a discrepàncies amb les decisions que, en matèria deontològica, adopti la Junta de Govern de l’ICAIB, adjuntam seguidament els models dels impresos, amb el detall de la informació que en tot cas ha d’especificar el denunciant.


Artículos  de interés