S’adjunta al final d’aquestes línies la “Comunicació informativa a les persones i entitats obligades a aplicar les sancions financeres internacionals imposades pels Reglaments de la UE amb motiu del conflicte d’Ucraïna”, tramesa per la Subdirecció General d’Inspecció i Control de Moviments de Capitals, de la Direcció General del Tresor i Política Financera i que, segons indica Advocacia Espanyola, inclou, entre altres qüestions, informació sobre les disposicions europees d’aplicació on es contenen les obligacions que han de complir les persones físiques i jurídiques en relació amb aquestes restriccions .

Comunicació