Tot i que no es tracta d’una qüestió que sigui competència del SEPE, des de la subdirecció provincial de Prestacions, ateses les nombroses consultes que han rebut sobre l’obligació del RDL 18/2021 de confeccionar una relació de persones afectades a un ERTO, informen que aquesta s’ha de substanciar mitjançant el Ministeri de Treball i Economia Social, que, a la secció “Tràmites” de la seva seu electrònica (https://mites.gob.es), ha habilitat l’enllaç “Comunicació de relacions nominals de persones treballadores”, en el qual, a més, s’informa de diferents qüestions d’interès com, l’ampliació, fins al 5 de novembre, del termini per enviar aquestes relacions.
D’altra banda, indiquen des de l’esmentada subdirecció, “és convenient que a l’hora d’efectuar les sol·licituds col·lectives d’ERTO, ja sigui a causa de les pròrrogues autoritzades o per nous ERTOS, s’empri el model de sol·licitud col·lectiva publicat actualment a la seu del SEPE, atès que aquest model inclou la següent declaració: “DECLARO que los trabajadores afectados por las medidas adoptadas, incluidos en la siguiente relación, han conferido a la empresa la representación para presentar en su nombre la presente solicitud colectiva, a efectos de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre LPAC. Asimismo, declaro que están incluidos en la relación de trabajadores comunicada a la Autoridad Laboral en aplicación de la Disp. Adic. 4ª del Real Decreto-ley 18/2021.”

GUÍA comunicació relació persones ERTE