En funció del conveni signat amb la Direcció General de Consum (DGC), l’ICAIB manté obert un llistat del que formaran part els lletrats que voluntàriament vulguin inscriure’s, entre els quals, per rigorós torn, es distribuirà als usuaris derivats des de la DGC que hagin manifestat la necessitat de contractar els serveis professionals de l’advocacia per a un assumpte bancari de clàusules abusives.

El conveni estableix que si bé la primera consulta de l’usuari amb el professional inscrit en el llistat haurà de ser gratuïta, les actuacions professionals posteriors que el consumidor pugui acordar amb el lletrat s’inseriran en la relació lletrat-client en el marc d’una prestació de serveis i seran a càrrec del consumidor en funció dels honoraris que les parts hagin pactat lliurement.

En el cas que els usuaris compleixin els requisits d’accés al benefici de la justícia gratuïta, aquests podran ser derivats als serveis d’orientació jurídica perquè, si escau, sigui l’advocacia d’ofici la que assumeixi la defensa dels seus legítims drets.

Els col·legiats que vulguin inscriure a la llista han de completar i enviar el formulari que trobaran tot seguit.

Please select a valid form

Protecció de Dades de Caràcter Personal.- Les dades personals facilitades seran incorporats a un fitxer de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears per a l’organització i la gestió administrativa i econòmica de l’esdeveniment. Tret que vostè ens indiqui la seva voluntat contrària a aquest tractament, les seves dades personals, fins i tot la seva imatge, podran ser captats i incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal de l’entitat amb finalitats històriques i per a l’elaboració de la Memòria anual d’activitats desenvolupades. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI, a Fundació per a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, La Rambla nº10 baixos (07003. Palma de Mallorca). Recordi que si consigna dades personals de tercers ha d’haver obtingut prèviament el seu consentiment i informar-li del contingut del present expositiu.