Les Juntes de Jutges de Família i Violència sobre la Dona de tots els partits judicials de les Illes Balears han acordat suspendre temporalment els règims de visites que es duen a terme en els Punts de Trobada Familiar, ja siguin tutelades, supervisades o intercanvis, establerts en els assumptes tramitats en els jutjats de família.

Tot això, sense perjudici que quan acabi aquesta situació excepcional, es puguin acordar mesures de compensació respecte de les visites a cada assumpte afectat pel jutjat corresponent, l’execució de les quals dependrà del Punt de Trobada Familiar i dels progenitors.

En relació als intercanvis de menors es recomana que els progenitors designin una persona de comú acord per fer el mateix, i en cas d’impossibilitat d’arribar a aquest acord plantegin el problema al jutjat que coneix de l’assumpte.