La Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial ha aprovat els criteris generals per a l’elaboració dels plans de represa de l’activitat judicial per les sales de govern de l’Audiència Nacional i dels Tribunals Superiors de Justícia, que inclouen les actuacions que es poden dur a terme durant la vigència de la suspensió de terminis processals i administratius i les recomanacions a seguir una vegada que s’aixequi aquesta suspensió.

Calendari d’ús de sales de vista i criteris de reordenació de les agendes d’assenyalament

El CGPJ aconsella l’elaboració, pels jutges degans, d’un calendari d’utilització de les sales de vista i assenyala els criteris per a la reordenació de les agendes d’assenyalament, tenint en compte, com a indicadors, si la vista pot o no dur-se a terme per mitjans telemàtics, si la sala és o no d’ús compartit, la capacitat màxima que permeti mantenir la distància interpersonal de seguretat, el temps de neteja de la sala, etc.

Actuacions judicials

Pel que fa a les actuacions judicials, un cop s’aixequi la suspensió de terminis i abans de la plena restauració de la normalitat de funcionament de l’administració de Justícia, assenyala el següent:

– Des de l’aixecament de la suspensió i fins al 31 d’agost es desenvoluparan en jutjats i tribunals, preferentment, aquelles actuacions judicials relatives a assumptes declarats urgents o que hagin estat suspesos.

– Forma de celebració: Sense perjudici d’allò legalment previst que les vistes i els judicis es puguin celebrar preferentment de forma telemàtica, s’ha de deixar a criteri judicial el sistema més eficaç per poder celebrar el major nombre de judicis possible, que -segons els casos- pot ser combinar judicis presencials amb altres telemàtics.

En qualsevol cas, el jutge o tribunal estarà constituït en la seva seu i es garantirà el principi de publicitat de les actuacions processals, incloent-hi la presència dels mitjans de comunicació acreditats.

– Lloc de celebració: “Totes les actuacions s’han de celebrar en seu judicial, però, en funció dels mitjans, es podrien celebrar judicis i vistes telemàtics tant a les sales de vistes com a les sales multiusos i en els despatxos del jutge i del lletrat de l’Administració de Justícia -per exemple, conciliacions- (…) “.

– Horari de celebració: “(…) Els judicis que es duguin a terme a l’horabaixa, telemàtics o presencials, haurien de ser aquells que no requereixin la participació de molts intervinents i, si escau, que tenguin una durada estimada més curta”.

Habilitació parcial del mes d’agost

Pel que fa a l’habilitació parcial del mes d’agost, el CGPJ recomana limitar en allò que sigui posible les vistes orals durant aquest mes; comunicar a les parts els assenyalaments per a aquest període amb la suficient antelació, preferiblement abans del día 15 de juny; i reduir al mínim essencial la pràctica de notificacions el termini de les quals preconclogui entre l’11 i el 31 d’agost. A més, entre els criteris de fixació del període vacances dels membres de la carrera judicial, el CGPJ assenyala la conveniència de concentrar-lo en el mes d’agost per “poder intensificar en els mesos de juliol i setembre la celebració de judicis i compareixences”.

Més informació a: http: //www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-los-criterios-generales-para-la-elaboracion-de-los-planes- de-reanudacion-de-la-activitat-judicial-per-les-Sales-de-Govern-dels-òrgans-jurisdiccionals