BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT

Mesures urgents.- Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat (BOE 15-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR

Fronteres.- Orde INT/965/2021, de 15 de setembre, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 16-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf

CORTS GENERALS

Protecció social.- Resolució de 13 de setembre de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 16/2021, de 3 d’agost, pel qual s’adopten mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i económica (BOE 17-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2021 pel qual s’estableix la mesura excepcional de control a l’entrada de persones a les Illes Balears procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 fins al dia 31 d’octubre de 2021 (BOIB 13-9-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/126/1096362