BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’HISENDA
Impost sobre les Transaccions Financeres.- Correcció d’errors de l’Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig, per la qual s’aprova el model 604 “Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació” i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 12-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9787.pdf

Impostos. Procediments tributaris.- Reial decret 424/2021, de 15 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE 16-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10026.pdf

Activitats empresarials i professionals. Declaració censal.- Ordre HAC/609/2021, de 16 de juny, per la qual es modifiquen l’Orde EHA/1274/2007, de 26 d’abril, per la qual s’aproven els models 036 de Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors i 037 de Declaració censal simplificada d’alta, modificació i baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors i l’Orde EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s’aprova el model 030 de Declaració censal d’alta en el Cens d’obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i forma de presentació del mateix (BOE 18-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10160.pdf

Impost sobre el Valor Afegit.- Ordre HAC/610/2021, de 16 de juny, per la qual s’aprova el model 369 “Impost sobre el Valor Afegit. Autoliquidació dels règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius, que efectuïn vendes a distància de béns i uns certs lliuraments interiors de béns” i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 18-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10161.pdf

Impostos.- Ordre HAC/611/2021, de 16 de juny, per la qual s’aprova el formulari 035 “Declaració d’inici, modificació o cessament d’operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns” i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 18-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10162.pdf

Informació tributària.- Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny, per la qual s’aprova el model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics” i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 18-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10163.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Riscos laborals.- Reial decret 427/2021, de 15 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball (BOE 17-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Ordre conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de modificació de l’Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (BOIB 12-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/78/1091079

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21) (BOIB 15-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/79/1091119