BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE L’INTERIOR

Fronteres.- Orde INT/910/2021, de 30 d’agost, per la qual es prorroga l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 31-8-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf

Fronteres.- Orde INT/916/2021, de 2 de setembre, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 3-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Recaptació de tributs. Entitats col·laboradores.- Ordre HFP/915/2021, d’1 de setembre, per la qual es modifiquen l’Orde EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de l’Agència Estatal d’Administració Tributària; l’Orde EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s’estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes a través de comptes oberts en les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de l’Agència Estatal d’Administració Tributària; l’Orde EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 210, 211 i 213 de l’Impost sobre la Renda de No Residents, que han d’utilitzar-se per a declarar les rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent, la retenció practicada en l’adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent i el gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents, i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació i altres normes referents a la tributació de no residents; i l’Ordre de 4 de juny de 1998, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública (BOE 3-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf

Procediments tributaris. Gestió informatitzada.- Resolució de 2 de setembre de 2021, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es modifiquen la Resolució de 3 de juny de 2009, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col·laboradores en ocasió de la tramitació de procediments tributaris i, en particular, per al pagament de deutes pel sistema de càrrec en compte o mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit; i la Resolució de 18 de gener de 2021, per la qual es defineixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d’entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (BOE 3-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 16 d’agost de 2021 pel qual es prorroguen les condicions en què es poden dur a terme les reunions i trobades familiars i socials en horari nocturn establertes a l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 (BOIB 23-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/112/1095314

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 23 d’agost de 2021 pel qual es modifiquen el punt tercer de l’Acord de Consell de Govern de 16 d’agost de 2021 pel qual es prorroguen les condicions en què es poden dur a terme les reunions i trobades familiars i socials en horari nocturn establertes a l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 i el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de Govern del dia 9 de juliol de 2021 (BOIB 23-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/112/1095420

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 27 d’agost de 2021 pel qual es modifica el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2021 (BOIB 27-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/115/1095649

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM.- Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 d’agost de 2021 per la qual es fa pública la situació de la incidència acumulada i de la pressió hospitalària en cada una de les Illes Balears, amb l’objecte de determinar l’aplicació de les mesures que corresponen en cada cas d’acord amb el que disposa l’apartat segon de l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021, prorrogat per l’Acord del Consell de Govern de 16 d’agost de 2021, i per la qual es modifica l’ocupació màxima per taula dels establiments d’entreteniment, restauració i oci nocturn a l’illa de Mallorca (BOIB 30-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/117/1095714

CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (BOIB 31-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/118/1095732