BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE L’INTERIOR

Fronteres.- Orde INT/1120/2021, de 15 d’octubre, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 16-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16808.pdf

CORTS GENERALS

Mesures urgents.- Resolució de 14 d’octubre de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE 20-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17045.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.- Reial decret 899/2021, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social i pagaments a compte (BOE 20-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17046.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Estrangers.- Reial decret 903/2021, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril (BOE 20-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdf

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

Calendari laboral.- Resolució de 14 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2022 (BOE 21-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17113.pdf