BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
MINISTERI DE JUSTÍCIA
Responsabilitat penal dels menors. Nomenaments.- Reial decret 535/2021, de 13 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, aprovat pel Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, i pel qual es prorroguen els nomenaments d’Advocats Fiscals substituts per a l’any judicial 2021-2022 (BOE 17-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11915.pdf

MINISTERI DE JUSTÍCIA
Registre Civil.-Instrucció de 9 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, sobre la intervenció del Ministeri Fiscal en els procediments del Registre Civil després de l’entrada en vigor de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil (BOE 20-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12124.pdf

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ
Tractats internacionals.- Declaració d’acceptació per Espanya de l’adhesió de la República de Nicaragua al Conveni sobre l’obtenció de proves a l’estranger en matèria civil o mercantil, fet a la Haia el 18 de març de 1970 (BOE 22-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12254.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 7/2021 de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020 de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB 20-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/97/1093452

CONSELL DE GOVERN.- Correcció d’errates del Decret llei 7/2021 de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020 de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB 22-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/98/1093506

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual es modifica el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de Govern del dia 9 de juliol de 2021 (BOIB 22-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/98/1093507