BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

CORTS GENERALS

Estatut dels Treballadors.- Resolució de 10 de juny de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 9/2021, d’11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per a garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l’àmbit de plataformes digitals (BOE 19-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10225.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 10 de juny de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms (BOE 19-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf

MINISTERI D’HISENDA

Impostos.- Ordre HAC/646/2021, de 22 de juny, per la qual es modifiquen l’Orde EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models 322 d’autoliquidació mensual, model individual, i 353 d’autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim especial del Grup d’Entitats en l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Orde EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s’aproven el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, Autoliquidació, l’Orde EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s’aprova el model 390 de declaració-resumeixen anual de l’Impost sobre el Valor Afegit i l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l’Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària establerta en l’article 62.6 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una altra normativa tributària (BOE 24-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10509.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR.

Fronteres.- Orde INT/647/2021, de 23 de juny, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 24-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10510.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Unió Europea.- Ordre PCM/648/2021, de 23 de juny, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 22 de juny de 2021, pel qual es prorroguen per un termini de quatre mesos les mesures contingudes en els articles 11 i 15, i en la disposició addicional tercera del Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, pel qual s’adopten mesures d’adaptació a la situació d’Estat Tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord després de la finalització del període transitori previst en l’Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, de 31 de gener de 2020 (BOE 24-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10511.pdf

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

Procediments de declaració d’inconstitucionalitat.- Resolució de 7 de juny de 2021, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Comunitat Autònoma d’Illes Balears, en relació amb el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears (BOE 24-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10570.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Mesures urgents.- Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de generació d’energia, i sobre gestió del cànon de regulació i de la tarifa d’utilització de l’aigua (BOE 25-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf

Mesures urgents.- Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge (BOE 25-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

Política d’ocupació.- Resolució de 24 de juny de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació i Economia Social, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 8 de juny de 2021, pel qual s’aprova el Pla Garantia Juvenil Plus 2021-2027 de treball digne per a les persones joves (BOE 25-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10587.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s’estableix la mesura excepcional de control a l’entrada de persones a les Illes Balears, procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny i tot el mes de juliol de 2021 (BOIB 19-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/81/1091427

CONSELL DE GOVERN.– Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes (BOIB 19-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/81/1091532