BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Transports terrestres.- Llei 13/2021, d’1 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d’infraccions relatives a l’arrendament de vehicles amb conductor i per a lluitar contra la morositat en l’àmbit del transport de mercaderies per carretera, així com altres normes per a millorar la gestió en l’àmbit del transport i les infraestructures (BOE 2-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf

Mesures urgents.- Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 6-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16230.pdf

Frau fiscal.- Correcció d’errors de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc (BOE 8-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16346.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2021 pel qual s’estableixen condicions excepcionals per a la reactivació de l’activitat econòmica vinculada a l’oci nocturn, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 (BOIB 8-10-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/138/1097866