BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE L’INTERIOR

Fronteres.- Orde INT/1005/2021, de 24 de setembre, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 25-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15536.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Estatut dels Treballadors.- Llei 12/2021, de 28 de setembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per a garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l’àmbit de plataformes digitals (BOE 29-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf

Mesures urgents.- Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE 29-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

Salari mínim interprofessional.- Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021 (BOE 29-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Procediments administratius. Gestió informatitzada.- Ordre HFP/1032/2021, de 29 de setembre, per la qual s’aprova el model de sol·licitud d’inclusió i comunicació de renúncia al sistema de Compte Corrent en matèria Tributària i es regula la forma, condicions i procediment de la seva presentació (BOE 30-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15863.pdf

Informació cadastral.- Resolució de 28 de setembre de 2021, de la Direcció General del Cadastre, per la qual es determinen els termes i condicions per a la tramitació dels procediments de comunicació prevists en el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març (BOE 30-09-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15863.pdf

Convenis.- Resolució de 22 de setembre de 2021, de la Direcció del Servei de Planificació i Relacions Institucionals, de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es publica el Conveni amb el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya, per a la transmissió d’informació registral de caràcter censal, la millora de les comunicacions electròniques i l’accés a través d’internet a la informació dels registres de la propietat i mercantils (BOE 30-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15907.pdf