BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

Seguretat Social. Incapacitat temporal.- Correcció d’errors de l’Ordre ISM/2/2023, d’11 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada (BOE 28-1-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-A-2023-2256.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Seguretat Social.- Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2023 (BOE 31-1-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2472.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Tributs.- Ordre HFP/94/2023, de 2 de febrer, per la qual s’aproven el model 795, “Gravamen temporal energètic. Declaració de l’ingrés de la prestació”, el model 796, “Gravamen temporal energètic. Pagament anticipat”, el model 797, “Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit. Declaració de l’ingrés de la prestació” i el model 798, “Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit. Pagament anticipat”, i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 3-2-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2832.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística (RGE núm. 23/23) (BOIB 31-1-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/14/1128744