BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Mesures urgents.- Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural (BOE 2-8-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
Costes.- Reial decret 668/2022, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament General de Costes, aprovat per Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre (BOE 2-8-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12932.pdf

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS
Institucions d’inversió col·lectiva.- Circular 3/2022, de 21 de juliol, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre el fullet de les institucions d’inversió col·lectiva i el registre del document amb les dades fonamentals per a l’inversor (BOE 4-8-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-A-2022-13111.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (RGE núm. 5691/22) (BOIB 30-7-2022) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/99/1116484