BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE SANITAT

Mesures sanitàries.- Ordre SND/821/2021, de 30 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre SND/791/2021, de 23 de juliol, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre’s les persones procedents de països d’alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 31-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Protecció social.- Reial decret llei 16/2021, de 3 d’agost, pel qual s’adopten mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica (BOE 4-8-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Seguretat Social.- Reial decret 688/2021, de 3 d’agost, pel qual es modifica el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig (BOE 5-8-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 6559, 6589 i 6631/21) (BOIB 31-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/102/1094054

CONSELL DE GOVER.- Acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021 pel qual es modifica el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de Govern del dia 9 de juliol de 2021, i es determinen els nivells d’alerta sanitària per illes (BOIB 3-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/103/1094218

CONSELL DE GOVER.- Acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021 de correcció d’errors de l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 (BOIB 3-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/103/1094220

CONSELL DE GOVERN.- Correcció d’errates de l’Acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021 pel qual es modifica el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de Govern del dia 9 de juliol de 2021, i es determinen els nivells d’alerta sanitària per illes (BOIB 5-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/104/1094436