BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

CORTS GENERALS

Mesures urgents.- Resolució de 3 de novembre de 2022, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del “Pla + seguretat per a la teva energia (+ES)”, així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera (BOE 8-11-2022) https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18252.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears (BOIB 8-11-2022) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/144/1122352