BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
MINISTERI DE SANITAT
Mesures sanitàries.- Ordre SND/858/2021, de 6 d’agost, per la qual es prorroga l’Ordre SND/791/2021, de 23 de juliol, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre’s les persones procedents de països d’alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 7-8-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ
Tractats internacionals.- Denúncia per part de Turkmenistan del Conveni entre el Govern d’Espanya i el Govern de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques per a evitar la doble imposició sobre la renda i el patrimoni, fet a Madrid l’1 de març de 1985 (BOE 10-8-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13678.pdf

Tractats internacionals.- Correcció d’errors de la Declaració d’acceptació per Espanya de l’adhesió de la República de Nicaragua al Conveni sobre l’obtenció de proves a l’estranger en matèria civil o mercantil, fet a la Haia el 18 de març de 1970 (BOE 10-8-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13679.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d’agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2022 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB 7-8-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/105/1094514