BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Ordre conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’aprova la cinquena modificació de l’Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (BOIB 8-1-2022) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/5/1103641

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes (BOIB 10-1-2022)https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/6/1103664