BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Ocupació.- Reial decret 608/2023, d’11 de juliol, pel qual es desenvolupa el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació (BOE 12-7-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/12/pdfs/BOE-A-2023-16158.pdf

Registre Central de Titularitats Reals.- Reial decret 609/2023, d’11 de juliol, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals i s’aprova el seu Reglament (12-7-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/12/pdfs/BOE-A-2023-16159.pdf

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

Propietat intel·lectual.- Reial decret 611/2023, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de la Propietat Intel·lectual (BOE 14-7-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/13/pdfs/boe-a-2023-16215.pdf