BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Mesures urgents.- Correcció d’errors del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE 8-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf

Estatut dels Treballadors.- Reial decret llei 9/2021, d’11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per a garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l’àmbit de plataformes digitals (BOE 12-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/448/2021, de 10 de maig, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 11-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7760.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB 8-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/60/1087899

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 5 de maig de 2021 pel qual s’aproven mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID 19 durant el mes de maig de 2021 (BOIB 8-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/60/1087900

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes (BOIB 8-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/60/1087934

CONSELL DE GOVERN.- Decret 28/2021, de 10 de maig, de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB 11-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/61/1088036