BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
JEFATURA DE L’ESTAT
Sector cultural. Mesures tributàries.- Llei 14/2021, d’11 d’octubre, per la qual es modifica el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE 13-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdf

Mesures urgents.- Correcció d’errors del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE 14-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16583.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Valoració cadastral.- Ordre HFP/1104/2021, de 7 d’octubre, per la qual s’aprova el factor de minoració aplicable per a la determinació dels valors de referència dels immobles (BOE 14-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16584.pdf