Es prega als col·legiats que siguin part impugnant o impugnada en les taxacions de costes que comprovin que els testimonis de les actuacions que el Jutjat remet a l’ICAIB per a l’emissió de l’informe que preveu l’art. 246 de la LEC, siguin el més complets possible, a efectes d’evitar les importants demores que suposa rebre dels jutjats informació incompleta i haver de demanar les dades i els documents que permetin completar-la.

Entre la documentació bàsica que es necessita està la taxació de costes, l’escrit d’impugnació i el d’oposició, la minuta, la sentència i qualsevol altre document addicional que, si s’escau correspongui o interessi per poder valorar la feina efectivament duta a terme i poder emetre adequadament el dictamen sol·licitat.