Ateses les diferents instruccions rebudes a les darreres setmanes des de Policia, els recordem algunes qüestions importants relacionades amb la documentació a presentar per a tramitar les sol·licituds de NIE.

A. CIUTADANS COMUNITARIS

Model EX15 vigent. Des de fa uns dies Policia només admet el model de sol·licitud EX15 que es pot descarregar del web col·legial: https://www.icaib.org/abogados/servicios-icaib/nies/

Apud acta o poder notarial: la direcció superior de Policia tornarà a acceptar el poder de representació o apud acta per a la qual cosa, com saben, seguirà sent necessària la personació del client i del lletrat a la seu de l’ICAIB.

Poder notarial general o especial: s’admetrà el poder general atorgat de client al lletrat sempre que en aquest document es faci constar específicament que el poder s’efectua també a efectes d’obtenció del Número d’Identificació d’Estranger.

En els casos en què el lletrat o lletrada necessiti el poder general per a altres gestions relacionades amb el seu client, podrà presentar a l’ICAIB, juntament amb el poder original, una fotocòpia de la mateixa que serà confrontada en Policia. Desprès es retornarà l’original a l’interessat.

Si no es vol lliurar el poder, hi ha el compromís d’acceptar la còpia simple notarial original sempre que aquesta vingui en paper timbrat de notari en qüestió (no seran vàlides impressions o fotocòpies).

Pàgina del passaport amb dades de filiació o targeta d’identitat del sol·licitant compulsats davant notari. En el cas dels ciutadans comunitaris serà suficient presentar la pàgina del passaport on constin les dades de filiació de la persona sol·licitant, o bé la targeta de residència.

Traducció jurada del certificat notarial de compulsa. En Policia informen de la necessitat que la certificació notarial que indica que la còpia del passaport de l’estranger és exacta a l’original deu traduir-se al castellà (traducció jurada).

Tots els documents compulsats per notaris estrangers de països no comunitaris han d’estar postil·lats.

B. CIUTADANS NO COMUNITARIS

Model EX15 vigent, apud acta o poder notarial i traducció jurada (igual que els sol·licitants comunitaris).

Passaport complet compulsat davant notari.

Justificació de la sol·licitud de NIE: acta de manifestació o certificat del notari que expliqui la necessitat d’obtenció de NIE per a la realització de la gestió corresponent.

Segell d’entrada i estrangers que no es troben a Espanya i sol·liciten NIE.
Els ciutadans no comunitaris, una vegada que arribin a Espanya han d’acreditar la seva entrada al nostre país o, si s’escau, en un altre estat pertanyent a la Unió Europea, mitjançant segell d’entrada o declaració d’entrada (aquesta pot fer-se dins de les 72 hores següents a l’entrada en territori espanyol), requisits igualment exigibles per als ciutadans del Regne Unit.

IMPORTANT: a partir d’ara, des de Policia informen que en el cas que les persones estrangeres no estiguin o viatgin a Espanya en el moment de la sol·licitud de NIE, hauran de tramitar la seva petició a través de l’ambaixada o del consolat honorari de la seva país.

 

C.NOVA TARIFA NIES

Atès que en 2021 Policia ha pujat 10 cèntims la taxa de certificat de l’assignació de NIEs, la tramitació d’aquest servei a l’ICAIB passarà dels 27,14 euros als 27,24.

D.HORARI NIES (PALMA)

Recordam: a la seu de l’ICAIB Palma, l’horari del servei de NIES és el següent:
• Amb poder notarial: de dilluns a dijous, de 10:30 a 13:30 hores.
• Amb apud acta: de dilluns a divendres, de 10:30 a 13:30 horas.