S’adjunta al final d’aquestes línies la convocatòria per a la creació d’una borsa de lletrats / lletrades pertanyents a l’escala d’administració especial per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema de concurs.

Convocatòria