El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha obtingut el compromís de Govern central que procedirà, el més aviat possible, a modificar el Reglament d’assistència jurídica gratuïta perquè els pagaments corresponents puguin fer-se mensualment, en la línia de com es venien fent en 2020.

En concret, informa el CGAE, “va a modificar els articles 36 i següents del títol III del Reglament relatius a la subvenció i supervisió dels serveis d’assistència jurídica gratuïta, de manera que el període de liquidació actual i el lliurament de la subvenció, establert en trimestres, passi a ser mensual. La reforma implica també un pronunciament del Consell d’Estat, que el Govern demanarà que s’executi per la via d’urgència i amb la màxima celeritat “.

Des del Consell expliquen que, si bé, durant el 2020 els pagaments en territori comú s’han dut a terme mensualment, aquests abonaments s’han detingut en el mes de desembre “respecte de les despeses del mes de novembre i següents”, perquè, segons el ministeri de Justícia, la “entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 ha imposat la volta al sistema anterior de pagaments, que vivia en situació d’excepcionalitat durant les successives pròrrogues del pressupost de 2018, i torna la freqüència de les liquidacions a el període trimestral, que és el que figura en el Reglament de la Llei d’assistència jurídica gratuïta “, que ara es pretén modificar.

Més informació