S’adjunta al final d’aquestes línies l’acord remès pel jutge degà del partit judicial d’Eivissa, el senyor Juan Carlos Torres Ailhaud, en què explica la decisió que, com a norma general, el control per a l’accés dels professionals de l’advocacia a les seus judicials d’Eivissa es limiti “primordialment al seu reconeixement (per notorietat del seu coneixement)” i/o “subsidiàriament a l’acreditació de la seva identitat professional, sens perjudici d’altres controls addicionals que, si escau, en funció de circumstàncies específiques o extraordinàries o conjunturals o justificades, segons el prudent criteri de l’equip de seguretat de cada seu, s’hagin d’aplicar”.

El jutge degà atén així les reiterades peticions formulades en diferents ocasions per representants de la Junta de Govern de l’ICAIB, que havien reclamat la supressió de l’obligació imposada als advocats i advocades de passar per l’arc de seguretat als edificis judicials d’Eivissa. La petició col·legial es justificava, per una banda, en el fet que, tret de circumstàncies puntuals de seguretat que fessin aconsellable aquest control, els lletrats de les illes, com a col·laboradors essencials de l’Administració de Justícia, devien poder accedir als edificis pel lloc pel qual ho fan altres funcionaris i treballadors de la Justícia, “com a mostra del mutu respecte, la col·laboració i la cortesia als quals ens devem els operadors jurídics”.

A més, als escrits remesos al jutge degà, es considerava que la mesura redundaria en benefici de tots, ja que, a més d’augmentar-ne les zones d’entrada als jutjats, es facilitaria l’inici puntual de les vistes assenyalades.

Acord del jutge degà