La Sala de Govern del Tribunal Suprem ha aprovat en data 20 d’abril i per unanimitat un acord en el qual estableix una extensió màxima i fixa el format, l’estructura i altres característiques que hauran de reunir, a partir del 22 de juliol de 2016, els escrits d’interposició de recursos de cassació davant la Sala Tercera, del Contenciós-Administratiu.

L’acord, que ha suscitat una important polèmica, planteja entre altres qüestions que aquests escrits hauran de tenir un màxim de 50.000 caràcters (inclosos els espais, les notes a peu de pàgina i els gràfics i esquemes que poguessin incorporar), equivalents a 25 folis a una sola cara, amb interlineat de 1,5 i uns marges de 2,5 centímetres.

Es parla també en l’acord del TS del tipus i la mida de la lletra en què s’han de presentar els escrits i, en concret, es fixa l’ús de la font Times New Roman, de 12 punts de grandària per al text, o de cos 10 si es tracta de notes a peu de pàgina o de la transcripció literal de preceptes o paràgrafs de sentències que s’incorporin als escrits.

Els mateixos marges, interlineat, fonts i mides operaran en els escrits de preparació i d’oposició a l’admissió dels recursos de cassació davant la Sala Tercera que, en aquest cas, han de tenir una extensió màxima de 35.000 caràcters (15 folis).

El dia 25 de maig està previst que el president de la Sala Tercera expliqui la motivació i l’abast d’aquest acord al Consell General de l’Advocacia Espanyola, institució que ha aclarit que no ha donat la seva conformitat al mateix i que en el seu moment ja va posar de manifest les conseqüències que l’aplicació d’aquestes pautes poden comportar.

Acord de la Sala de Govern del TS