S’adjunta al final d’aquestes línies el comunicat del TSJIB, de data 15 de maig, en el qual es dóna compte dels acords adoptats per les juntes de jutges de Família i Violència sobre la Dona de Ciutadella, Inca, Maó, Manacor i Palma en relació a les següents qüestions: 1) represa dels règims de visites o custòdies que s’hagin suspès a causa de la COVID-19; i 2) procediments especials i sumaris per qüestions de família derivats de la pandèmia relatius a règims de visites o custòdies compartides no realitzades, així com a ajustos en les pensions per als progenitors en situació de vulnerabilitat per la COVID-19, procediments introduïts pel RDL 16/2020.

Comunicat TSJIB