Des del Consell General de l’Advocacia informen que a partir del 13 de maig els advocats que estiguin donats d’alta en el Registre de Representants poden ja accedir al sistema que permet la presentació telemàtica de tràmits administratius i gestió documental d’Estrangeria.

Això és possible gràcies al conveni signat entre Advocacia Espanyola i el Ministeri de Política Territorial (https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4698.pdf), subscrit perquè els col·legiats que vulgin i que es donin d’alta en el Registre puguin tramitar per Internet la documentació d’estrangeria dels seus representats de forma telemàtica i, en conseqüència, evitar els desplaçaments i les esperes dels ciutadans estrangers a les oficines de la administració.

Recordem, finalment, que el conveni afecta als tràmits d’estrangeria que es duen a terme a les delegacions i subdelegacions de Govern, però no als NIEs o a aquells altres que es substancien en dependències policials.

Si encara no està donat d’alta al Registre però vol inscriure’s, consulti l’enllaç: https://www.icaib.org/ca/sol%c2%b7licitud-dalta-en-el-registre-de-representants-per-a-la-tramitacio-telematica-de-sol%c2%b7licituds-i-documents-en-materia-destrangeria/