S’informa els col·legiats que el full d’encàrrec professional que poden descarregar-se al web col·legial (Serveis-Serveis amb certificat digital-Full d’encàrrec professional) ha estat completat i adaptat als requisits d’informació que s’ha de proporcionar als clients en virtut de l’article 13 del Reglament general de protecció de dades, per a la qual cosa s’ha utilitzat el formulari que l’advocat Alfonso Pacheco Cifuentes ha posat a disposició de l’ICAIB per tal que el puguin emprar els col·legiats.

El full d’encàrrec és un document de treball que l’ICAIB recomana que utilitzin els advocats, ja que permet oferir la resposta adequada a les necessitats d’orientació i d’informació dels clients i, al mateix temps, deixa constància del contingut i dels termes en els quals es fa i s’accepta un encàrrec.

Aquesta fulla es pot descarregar des del web col·legial, a la casulla Serveis-Serveis amb certificat digital.