El degà de l’ICAIB va reiterar la setmana passada la petició que els jutjats i tribunals de les Illes Balears limitin les notificacions durant el mes d’agost únicament a aquelles que, seguint la mateixa recomanació feta pel Consell General de Poder Judicial, tinguin caràcter essencial i / o urgent, per tal de facilitar, d’aquesta manera, el dret al descans dels professionals de l’advocacia i d’altres col·laboradors essencials de la Justícia.

En aquet sentit s’agraeix la bona disposició que ha mostrat la Secretaria de Govern del TSJIB i la seva comunicació de que es remetrà circular interna per tal d’exposar la petició formulada pel Col·legi i de sol·licitar als lletrats de l’Administració de Justícia dels diferents jutjats que, en la mesura de les seves possibilitats, la pràctica de notificacions es faci de manera que s’afavoreixi el dret a la conciliació d’advocats, procuradors i altres agents que intervenen en Justícia.

Segons informació recollida entre els col·legiats, la remissió de notificacions no urgents o no essencials es circumscriu a un nombre reduït de jutjats que, es confia des de l’ICAIB, acullin favorablement la sol·licitud col·legial, sobretot tenint en compte la previsió que el nou any judicial serà, per a tots els operadors jurídics, un any especialment dur i que des del mateix Consell General de Poder judicial es va recomanar “reducir al mínimo esencial la práctica de notificaciones cuyo plazo precluya entre el 11 y 31 de agosto”.