Amb l’objectiu de millorar la qualitat en l’atenció del servei, estalviar temps en la tramitació de gestions diverses, evitar desplaçaments i esperes innecessàries i facilitar als ciutadans, així com als professionals que vulguin, l’elecció de la data i l’horari que més s’ajustin a les seves necessitats, el Ministeri de Justícia ha establert un sistema de cita prèvia per Internet per a la realització de diferents tràmits en els registres civils i a les oficines judicials i que estarà plenament operatiu a partir del 19 d’octubre de 2020 .

La sol·licitud de cita prèvia es pot fer a través del portal web https://sedejudicial.justicia.es (concretament a la pàgina d’inici – Avisos- Cita prèvia).

De moment, es poden dur a terme els tràmits següents:

En les oficines judicials: postil·les, legalitzacions, apoderaments apud acta (tant de procediments no iniciats com iniciats en el partit judicial o de fora d’aquest), còpies d’actuacions processals i de procediments, actes de comunicació i informació general sobre tràmits o sobre l’estat d’un procediment.

En els registres civils:

 • Sol·licitud de certificat de naixement, matrimoni o defunció.
 • Sol·licitud de fe de vida o d’estat;
 • Nacionalitat (jura de nacionalitat espanyola ja concedida de forma telemàtica -solicituds posteriors a 8/11/15-, expedients per adquirir la nacionalitat espanyola, autorització per sol·licitar la nacionalitat per residència i opció quan l’interessat és menor de 18 anys o està incapacitat, declaració de nacionalitat espanyola amb valor de simple presumpció, recuperació, declaració de conservació i renúncia, opció de nacionalitat espanyola quan l’interessat és de Guatemala.
 • Sol·licitud d’expedició, actualització i duplicat del llibre de família.
 • Expedient per contraure matrimoni civil.
 • Matrimoni: inscripció de matrimonis celebrats davant notaris i batles; matrimonis canònics i matrimonis celebrats davant membres de confessions religioses legalment reconegudes; indicació i presentació de capitulacions matrimonials; inscripció de matrimoni celebrats a l’estranger quan al menys un dels contraents ostenta la nacionalitat espanyola o l’adquireix amb posterioritat a la seva celebració; expedient previ de capacitat per contraure matrimoni en la forma religiosa prevista per a les esglésies, confessions, comunitats religioses o federacions inscrites al Registre d’Entitats Religioses.
 • Sol·licitud d’inscripció de divorci declarat en l’estranger.
 • Naixement: inscripció de naixement, amb lliurament o actualització de llibre de família; sol·licitud fora del termini legal.
 • Inscripció de defunció sol·licitada fora de termini legal.
 • Reconeixement de fill no matrimonial.
 • Adopcions internacionals.
 • Emancipacions.
 • Canvi de nom i de cognoms i canvi de nom de persones transsexuals.
 • Rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones i rectificació d’error.
 • Sol·licitud de cancel·lació o de trasllat d’inscripcions.
 • Informació i altres tràmits.

Segons s’ha informat a l’ICAIB, el nou sistema de cita prèvia es troba en ple desenvolupament, per la qual cosa s’estendrà a més jutjats i a més tràmits i haurà també la possibilitat de fer alguns tràmits amb cita prèvia i sense necessitat d’acudir personalment.