La Junta de Govern de l’ICAI, ha acordat, en sessió celebrada en data 29 de maig, exonerar els col·legiats del pagament de la quota del mes de juny, de manera que en total han estat tres les quotes objecte d’exempció.

Així mateix s’ha acordat que, tot i que al mes de juliol es reprendrà el cobrament de quotes, atesa la inmediata reactivació, el 4 de juny, dels terminis i les activitats judicials, la línia d’ajuda social habilitada per donar suport als col·legiats que acreditin trobar-se en una situació d’especial necessitat i vulnerabilitat econòmica es mantingui plenament activa. Es recorda, en aquest sentit, que els col·legiats poden dirigir la seva sol·licitud a l’adreça electrònica antonia.calafell@icaib.org