S’adjunta al final d’aquestes línes el comunicat de la Junta de Govern de l’ICAIB en què insta públicament els poders públics “a adoptar totes les mesures, personals i/o materials, que siguin necessàries per garantir el màxim respecte que mereixen els drets de les persones investigades i o detingudes”.

Els membres del màxim òrgan col·legial manifesten, entre altres qüestions, la seva preocupació per “la reiteració d’aquelles situacions en què una detenció es prolonga més enllà del temps estrictament necessari com a conseqüència de la manca de recursos humans a dependències policials o judicials que, de vegades, impedeixen la més ràpida posada a disposició judicial de les persones detingudes, fins i tot en els casos en què ja hagin finalitzat les diligències”, la qual cosa consideren “del tot inassumible i contrari als principis que fonamenten la Justícia i l’Estat de Dret”.

Així mateix, la Junta reclama als professionals de tots els àmbits i a la ciutadania en general “el màxim respecte a la presumpció d’innocència a què té dret qualsevol persona que pugui ser objecte d’investigació judicial i/o policial”. Els membres del màxim òrgan de govern col·legial recorden que la presumpció d’innocència és un dret fonamental que assisteix totes les persones i que la seva transcendència es reflecteix en el fet que és un principi reconegut als cossos legals més importants, com són, entre altres, la Constitució Espanyola (art. 24.2), el Conveni Europeu de Drets Humans (art. 6.2) i la Declaració Universal dels Drets de l’Home, que a l’article 11.1 assenyala: “Tota persona acusada de delicte té dret que es presumeixi la seva innocència mentre no se’n provi la culpabilitat, conforme a la llei i en judici públic en què se li hagin assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa”.

Finalment, la Junta manifesta la seva preocupació per la vulneració que, al seu parer, estan experimentats els drets fonamentals esmentats i recorden que la privació de llibertat d’una persona o el fet que estigui investigada no significa la renúncia a altres drets que la Constitució i el vigent ordenament jurídic reconeixen totes les persones, com, entre d’altres, que la detenció es practiqui ‘en la forma que menys perjudiqui el detingut o pres en la seva persona, reputació i patrimoni’, i que la seva durada no es prolongui més enllà del temps estrictament necessari per a la realització de les investigacions tendents a l’esclariment dels fets (art. 520 Llei Enjudiciament Criminal i 17.2 de la C.E.)”.

Per tots els motius exposats, la Junta reclama que s’observin amb el màxim respecte els drets que assisteixen a aquestes persones, la vulneració dels quals, asseguren, “té efectes no deitjats i genera greus perjudicis sobre la vida personal i l’entorn laboral i social, no només de les persones investigades, sinó també dels seus allegats”.

COMUNICADO 4/2023