Amb l’objectiu d’ajudar els ciutadans afectats per clàusules abusives hipotecàries i proporcionar una primera orientació legal prèvia que els permeti identificar aquestes clàusules i, si escau, assessorar-se sobre els passos a fer per reclamar la devolució de les quantitats cobrades de forma indeguda, l’ICAIB organitza una jornada informativa oberta al ciutadà, que tindrà lloc el dia 3 de març, de 9 a 14 hores, durant la qual les persones que hagin sol·licitat cita prèvia a través del web col·legial seran ateses, a les seus col·legials d’Eivissa , Inca, Maó, Manacor i Palma, pels lletrats que voluntàriament participin a la jornada.

L’assessorament legal que es proporcionarà als usuaris es centrarà de manera exclusiva en clàusules hipotecàries abusives i abastarà únicament una assessorament previ per determinar l’existència o no d’aquestes clàusules i informar al ciutadà sobre la possible reclamació, però no inclourà les actuacions processals que puguin derivar-se de cada cas concret.

En funció del nombre de lletrats que s’inscriguin s’organitzaran els torns horaris que durà a terme cada un d’ells. No obstant això, i per tal de facilitar el desenvolupament ordenat de la jornada i l’adequada distribució dels lletrats en els espais col·legials disponibles, s’ha fixat un màxim de lletrats participants per cada seu.

Així mateix, s’ha calculat que la durada mitjana de cada consulta serà d’entre 15 i 20 minuts.

Els col·legiats interessats a participar a la jornada han d’emplenar i enviar el formulari que trobaran tot seguit, abans del 23 de febrer.

Please select a valid form

Protecció de Dades de Caràcter Personal.- Les dades personals facilitades seran incorporats a un fitxer de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears per a l’organització i la gestió administrativa i econòmica de l’esdeveniment. Tret que vostè ens indiqui la seva voluntat contrària a aquest tractament, les seves dades personals, fins i tot la seva imatge, podran ser captats i incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal de l’entitat amb finalitats històriques i per a l’elaboració de la Memòria anual d’activitats desenvolupades. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI, a Fundació per a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, La Rambla nº10 baixos (07003. Palma de Mallorca). Recordi que si consigna dades personals de tercers ha d’haver obtingut prèviament el seu consentiment i informar-li del contingut del present expositiu.