Ateses les mesures de protecció i seguretat establertes en els jutjats, es comunica que el lliurament, pels col·legiats de Mallorca i Eivissa, de les demandes sense intervenció de procurador que es presentin des del 4 de juny, així com de les que estant ja registrades, varen quedar pendents de còpies, es dugui a terme de la següent forma:

Les còpies, que han d’incloure indicació expressa del jutjat concret a què s’hagi repartit, es facilitaran pels col·legiats a les seus col·legials corresponents a el partit judicial de què es tracti i/o a les oficines de l’ICAIB als jutjats, des d’on es registraran i es lliuraran, a l’endemà, al deganat corresponent.

Un cop segellades pels deganats, es remetrà un mail als col·legiats per la seva constancia.

AVÍS: Cal tenir en compte que el cas de Penal,el deganat de Palma sol·licita o bé tres còpies de la demanda o bé l’original i dues còpies.