Informam els col·legiats que, atesa l’instrucció de Gerència de Justícia, els escrits d’insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d’Ofici en els tres partits judicials de Mallorca hauran de presentar-se directament davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, l’òrgan competent per a la seva tramitació, amb seu al carrer Posada de la Real, nombre 6, de Palma.