Informam els col·legiats que des del Jutjat Degà de Maó s’ha notificat a l’ICAIB que en els casos dels escrits iniciadors que s’hagin presentat a través de LexNET, dels que cal s’hagi d’aportar còpia en paper per al ministeri fiscal i / o les altres parts, “les còpies s’han de presentar en el termini dels tres dies hàbils següents a la data d’estat a lexnet “acceptat”, que significa que l’escrit ja ha estat registrat per deganat en l’aplicació Minerva”.

Així mateix, s’informa que el mateix dia de l’acceptació, el deganat lliurarà a l’advocat “un extracte generat per Minerva, en el qual es farà constar juntament amb les dades de l’assumpte, el jutjat al qual ha estat turnat, a fi que aquest extracte s’adjunti amb les còpies presentades en paper al Deganat”.