S’adjunta al final d’aquestes línies el model per a la sol·licitud de suspensió de vistes per maternitat i / o paternitat dels professionals de l’advocacia.

Així mateix, i a fi de poder dur a terme un seguiment sobre l’aplicació del protocol de suspensió de judicis en els diferents tribunals de les illes, es prega als col·legiats que hagin fet ús d’aquesta possibilitat que remetin un correu electrònic a secretaria@icaib.org, a fi de conèixer si hi ha hagut alguna incidència o si, en canvi, no hi ha hagut cap inconvenient.

Model sol·licitud suspensió

Protocol de suspensió