La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat convocar un nou concurs amb el nom “Un llibre en un dia”, que té per finalitat editar i publicar un llibre d’anècdotes forenses que se seleccionaran d’entre totes les que remetin els col·legiats a l’ICAIB.

Els textos, que han de ser originals i inèdits i poden estar redactats en castellà o en català, han de tenir una extensió màxima de dos folis DIN A4 per una sola cara, amb interlineat d’1,5 i tipus de lletra Arial de cos 12. Les anècdotes s’han d’enviar en format PDF i per correu electrònic a l’adreça comunicacio@icaib.org; en el missatge hi han de constar les dades del remitent.

Cada col·legiat pot presentar un màxim de dues anècdotes. El termini acaba el 30 de juny de 2016.

El Jurat determinarà l’anècdota guanyadora del concurs i seleccionarà també les que es publicaran. Els beneficis que pugui reportar la venda del llibre es destinaran a una activitat de caràcter solidari.

Bases del concurs