S’informa que l’hotel Palladium, situat al número 40 del Passeig Mallorca, a Palma, ofereix als col·legiats de Menorca i d’Eivissa i Formentera la possibilitat d’accedir a un descompte específic perquè el puguin fer servir en els seus desplaçaments a Palma.

L’oferta és vàlida per a qualsevol època de l’any. Els col·legiats que estiguin interessats a acollir-se a aquesta oferta poden obtenir a qualsevol d’aquestes tres adreces electròniques (menorca@icaib.org; eivissa@icaib.org; i secretaria@icaib.org) el codi promocional que necessitaran incorporar a la reserva per a accedir al descompte, concretament a la casella Workspaces que trobareu al menú superior del web https://www.hotelpalladium.com/