Amb data 12 de desembre de 2017, el degà de l’ICAIB i la directora territorial de Domus Vi han signat un conveni de col·laboració en virtut del qual aquesta entitat, especialitzada en la gestió de centres i en serveis socials i sanitaris d’atenció a persones en situació de dependència, posarà a l’abast dels col·legiats, així com dels seus cònjuges, ascendents i descendents, descomptes del 10% a les places privades dels habitatges amb serveis i dels centres residencials i sociosanitaris que aquesta empresa té a les Illes Balears, així com en el servei de teleassistència i als centres de dia.

Més informació