La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, reunida avui divendres 25 de novembre, ha acordat per unanimitat declarar vàlida i conforme a les normes que regeixen el procés electoral, l’única candidatura presentada per a la renovació parcial de la Junta de Govern i, en conseqüència, proclamar electes als candidats següents:

Per al càrrec de Degà Sr. Martín Luis Aleñar Feliu
Per al càrrec de Diputat 3è Sr. José Miguel del Campo Casal
Per al càrrec de Diputat 5è Sr. Javier Fernández Pineda
Per al càrrec de Diputat 6è Sr. Pedro Monjo Cerdá
Per al càrrec de Diputada 7a Sra. Eva Maria Cardona Guasch
Per al càrrec de Diputada 8a Sra. Patricia Campomar Gómez
Per al càrrec de Bibliotecaria-Comptador Sr. Miquel Font Carvajal

D’aquesta forma, l’òrgan de govern col·legial estarà format, a més de per aquests membres electes directament, per les persones els cárrecs de les quals no concorrien a les eleccions: el vicedegà, Rafael Gil March; la tresorera, Irma Riera Marquina; la secretària, Bruna Negre Vila, i els diputats 2n, 4t, 9è i 10è, Salvador Perera Morell, Carmen López González, Miguel Albertí Amengual i Neus Linares Llabrés, respectivament.

La presa de possessió dels nous càrrercs es formalitzarà durant la Junta General Ordinària que tindrà lloc el mes de gener de 2017.