Tal com es va sol·licitar a la sessió informativa sobre el Torn d’Ofici duta a terme a l’ICAIB el 4 d’abril de 2018, s’adjunta seguidament la plantilla amb la proposta de les reivindicacions d’actualització dels barems de Justícia Gratuïta que el Col·legi ha remès al Consell General de l’Advocacia Espanyola per a ser defensades per aquest organisme en el marc de les negociacions que manté obertes amb el ministeri de Justícia per millorar els barems.

Com ja s’ha informat, la llista es manté oberta a la incorporació de les noves propostes fetes pels col·legiats. Entre unes altres qüestions, l’ICAIB reclama, no tan sols l’increment just dels barems actualment establerts per abonar els assumptes, sinó també la incorporació d’actuacions que ara no hi estan incloses i que es considera del tot necessari integrar-hi.

Entre altres reivindicacions, l’ICAIB reclama, d’acord amb les particularitats pròpies de la insularitat, que s’inclogui en el barem l’abonament dels trasllats entre illes a fi de garantir —sempre en nom de la millor defensa dels drets de la persona beneficiària de justícia gratuïta— que sigui el lletrat d’ofici que va iniciar el procediment el que el continuï en aquells casos en què el canvi de jutjat implica necessàriament el desplaçament a una altra illa.

En l’àmbit de la jurisdicció civil, l’ICAIB proposa incorporar als barems l’abonament de la via administrativa prèvia en els procediments de protecció de menors, ja que les famílies en situació de vulnerabilitat especial poden patir indefensió perquè no tenen accés al benefici de justícia gratuïta en aquesta via.
Pel que fa a la jurisdicció contenciosa administrativa, es reclama l’abonament de les mesures cautelars i cautelaríssimes; pel que fa a la jurisdicció social, es proposa, a fi de dur a terme un control més efectiu del procés des de l’inici mateix, la incorporació als barems de diferents fases del procediment com, entre d’altres, la presentació de demanda en el procediment monitori i en l’executiu; la redacció, la presentació i l’assistència a l’acte de conciliació en la via laboral, quan sigui preceptiva, amb avinença o sense; la presentació dels recursos de cassació i de súplica, així com altres actuacions.

Així mateix, s’ha sol·licitat l’abonament de les guàrdies del servei d’ALD de violència de gènere en el partit judicial de Ciutadella, pel caràcter excepcional que presenta aquest partit judicial, en què, com a conseqüència de l’escàs nombre de lletrats d’alta en el torn, la guàrdia és setmanal en lloc de diària.

També es reivindica que, si s’ha de prestar assistència al detingut a Formentera, s’hi inclogui el pagament del desplaçament des d’Eivissa, així com l’allotjament en els casos en què el lletrat o lletrada no pugui tornar el mateix dia de l’assistència per qüestions meteorològiques.

PROPOSTES DE REVISIÓ