La Comissió de Normalització Lingüística de l’ICAIB, en el marc de l’objectiu de promoure l’ús del català en els àmbits del dret i la justícia, vol animar els col·legiats a enviar propostes, idees i/o suggeriments per tal d’afavorir avanços en matèria de normalització lingüística. Les propostes es poden remetre a l’adreça de correu electrònic normalització@icaib.org.

Així mateix, recorda que, d’acord amb la disposició addicional primera dels Estatuts de l’ICAIB, les persones col·legiades tenen dret a utilitzar la llengua catalana i castellana en tots els actes i les comunicacions de caràcter col·legial, generals i particulars, i que el Col·legi ha de respectar, en peu d’igualtat, la cooficialitat de les dues llengües.