El president del TSJIB, el president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i els degans de l’ICAIB i del Col·legi de Procuradors han signat en data 4 de juliol de 2016 un protocol general d’actuació pel qual es comprometen a unir esforços en la detecció de situacions d’especial vulnerabilitat en procediments de llançament de l’habitatge (desnonaments en les seves diferents modalitats, execucions hipotecàries, execucions de laudes arbitrals, etc.), a fi de que, si escau, els ajuntaments puguin activar les mesures de caràcter social que calguin per tractar de mitigar i/o evitar el risc d’exclusió residencial.

En definitiva, es tracta que les persones afectades per la crisi que es trobin en risc d’exclusió i vulnerabilitat social rebin una resposta adient per part de les administracions públiques i, especialment, dels àmbits jurídic i municipal.
El compromís concret assolit per l’ICAIB és el de promoure entre els col·legiats la conveniència de que en els procediments de desnonament, hipotecaris o qualsevol altres que comportin o puguin comportar directament la pèrdua de l’habitatge habitual del demandat, facin constar en els seus escrits les circumstàncies de risc social que puguin existir, o bé mitjançant un altressí a la demanda, o bé, en els casos en què el lletrat representi o defensi al demandant, a l’escrit de contestació en escrit adreçat específicament al jutjat en aquest sentit.

El Protocol fou aprovat en el decurs d’una reunió del consell executiu de la Felib, amb presència de nombrosos batles, tot i que serà ara cada ajuntament el que decideixi si vol adherir-se a aquest acord.

Protocol general

Protocol general QR